OAHU GROWN
da samoan and da hawai’ian gurl wit flowa in hair

OAHU GROWN

da samoan and da hawai’ian gurl wit flowa in hair

blowin dem kisses, not dat smoke. not dat kine

blowin dem kisses, not dat smoke. not dat kine

cheekbones + da hand = da kine, erbylle

cheekbones + da hand = da kine, erbylle